Privacy Policy

Via de webwinkel www.vlaggenclub.nl / www.mijnreclamevlag.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. U laat uw persoonlijke gegevens bij ons achter om de bestelling te kunnen plaatsen. We snappen dat het altijd spannend is, daarom willen we u laten weten dat Vlaggenclub/MijnReclamevlag een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang acht. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hieronder vertellen wij duidelijk wat wij met deze gegevens doen. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Vlaggenclub/MijnReclamevlag
T.a.v. Marco van Daalen
Genieweg 35
3641RH Mijdrecht
Telefoon: +31 (0)297 820999
E-mail: info@vlaggenclub.nl

Verwerken persoonsgegevens
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vlaggenclub/MijnReclamevlag houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vlaggenclub/MijnReclamevlag zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13-03-2018.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 • NAW gegevens
 • (Zakelijk) Verzendadres
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) Factuuradres
 • (Zakelijk) Emailadres
 • (Zakelijk) Betalingsgegevens

Periode
Uw persoonsgegevens worden door Vlaggenclub/MijnReclamevlag opgeslagen ten behoeve van hieronder benoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna ten behoeve van de financiële administratie voor maximaal 9 jaar.

Doelen
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Vlaggenclub/MijnReclamevlag verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
1. Administratieve doeleinde;
2. Communicatie over de opdracht en/of producten;
3. Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
4. Registratie
5. Reclame

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht;

Via de webshop
1. Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Hiervoor hebben we je naam, e-mailadres, aflever- en factuuradres, betaalgegevens en je telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we je bestelling bezorgen en je op de hoogte houden over de status van je bestelling. Indien nodig geven wij uw gegevens ook aan anderen voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en leverancier als het artikel direct van de fabriek naar je wordt opgestuurd. We eisen dat deze partijen net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij dat doen.

1.1. Telefoon
Indien wij – uit ervaring – het vermoeden hebben dat u een verkeerd artikel besteld heeft, bijvoorbeeld te klein, zullen wij hierover contact met u opnemen voor overleg en advies. Tevens nemen wij contact met u op indien het artikel tijdelijk niet op voorraad blijkt te zijn en indien wij u een ander aanbod kunnen doen.

2. Registreren
U kunt zich op onze site registreren, zo kan u uw bestellingen inzien. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, en wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

3. Contactformulier
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

4. Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

4.1 Social Media
Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.
Stel je via social media een vraag aan ons en zien we die vraag voorbijkomen, dan bewaren we dat bericht en je accountnaam zodat we op je bericht kunnen reageren.

4.2 Post
Bij uw order ontvangt u reclamemateriaal. Het versturen van DM materiaal is gering.

5. Fraude
Wij gebruiken uw klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet, geven wij klantgegevens aan de overheid.

6. Website bezoek
Als je onze websites bezoekt, plaatsen wij trackings cookies op het apparaat waarmee je ons hebt bezocht (mobiel, tablet of desktop). We koppelen je IP-adres aan acties op de website, zodat we hiervan kunnen leren en je voortaan (nog) gemakkelijker door de webshop kunnen begeleiden.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Vlaggenclub/MijnReclamevlag verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vlaggenclub/MijnReclamevlag de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Vlaggenclub/MijnReclamevlag opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men aangemeld is. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Vlaggenclub/MijnReclamevlag verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vlaggenclub/MijnReclamevlag de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Vlaggenclub/MijnReclamevlag opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het versturen van de pakketten

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU of die niet voldoen aan de bepalingen van de AVG.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

MijnReclamevlag/Vlaggenclub bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Vlaggenclub/MijnReclamevlag van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Vlaggenclub/MijnReclamevlag
T.a.v. Marco van Daalen
Genieweg 35
3641RH Mijdrecht
Telefoon: +31 (0)297 820999
E-mail: info@vlaggenclub.nl